Mari Belajar Linux – Pengurusan Proses dengan Arahan ps, pgrep, kill, top dan htop (Bahagian 1)

 

Siri Mari Belajar Linux kali ini akan membincangkan tentang pengurusan proses dalam sistem pengoperasian Linux.

Arahan “ps”

Apabila sistem pengoperasian Linux mula dijalankan (boot), terdapat pelbagai proses akan dijalankan secara default.  Nak tau proses apa yang sedang berjalan? Login ke dalam sistem sebagai user biasa (saya gunakan akaun “nazri”) dan cuba jalankan arahan “ps” seperti berikut:

ps

Output arahan ini adalah seperti berikut:

 PID TTY  TIME   CMD
11944 pts/0 00:00:00 bash
12027 pts/0 00:00:00 ps

Contoh ringkas di atas adalah output bagi arahan “ps” di mana proses yang sedang dijalankan oleh pengguna semasa adalah “bash” dan “ps“.  PID adalah proses ID, TTY – terminal yang digunakan, TIME – CPU time bagi proses yang dijalankan dan CMD – arahan yang dijalankan.

Arahan “ps” dengan option “aux” adalah yang paling biasa saya gunakan.  Option “aux” adalah bagi melihat keseluruhan proses yang sedang berjalan:

ps -aux

 

Output:

USER   PID  %CPU %MEM VSZ  RSS  TTY  STAT START  TIME  COMMAND
root   1   0.0  0.1 33328 2408 ?   Ss  Jun26  0:01  init
root   2   0.0  0.0 0   0   ?   S   Jun26  0:00  [kthreadd/25645]
root   3   0.0  0.0 0   0   ?   S   Jun26  0:00  [khelper/25645]
root   147  0.0  0.0 19428 708  ?   S   Jun26  0:00  upstart-udev-bridge --daemon
root   193  0.0  0.0 49216 1200 ?   Ss  Jun26  0:00  /lib/systemd/systemd-udevd --daemon
syslog  342  0.0  0.7 184580 16032 ?   Ssl  Jun26  0:08  rsyslogd
root   423  0.0  0.0 15608 976  ?   S   Jun26  0:00  upstart-socket-bridge --daemon
root   437  0.0  0.0 15492 788  ?   S   Jun26  0:00  upstart-file-bridge --daemon
root   454  0.0  0.0 14948 924  ?   Ss   Jun26 0:00  /usr/sbin/xinetd -dontfork -pidfile /var/run/xinetd.pid -stayalive -inetd_compat -inetd_ipv6
root   460  0.0  0.0 23608 916  ?   Ss   Jun26 0:00  cron
root   488  0.0  0.1 61316 3052 ?   Ss   Jun26 0:07  /usr/sbin/sshd -D
nobody  518  0.0  0.1 28848 2580 ?   Ss   Jun26 0:07  /usr/sbin/openvpn --writepid /run/openvpn/server.pid --daemon ovpn-server --status /run/openvpn/server.
root   537  0.0  0.0 97452 808  ?   Sl   Jun26 0:00  /usr/sbin/pcscd
root   634  0.0  0.0 25296 1664 ?   Ss   Jun26 0:01  /usr/lib/postfix/master
postfix 643  0.0  0.0 27528 1768 ?   S   Jun26 0:00  qmgr -l -t unix -u
root   671  0.0  0.0 83552 1108 ?   Ss   Jun26 0:00  /usr/sbin/saslauthd -a pam -c -m /var/run/saslauthd -n 2
root   672  0.0  0.0 83552 788  ?   S   Jun26 0:00  /usr/sbin/saslauthd -a pam -c -m /var/run/saslauthd -n 2
root   717  0.0  0.1 71268 3112 ?   Ss   Jun26 0:09  /usr/sbin/apache2 -k start
postfix 910  0.0  0.1 40120 2728 ?   S   Jun26 0:00  tlsmgr -l -t unix -u -c
root   11933 0.0  0.1 90912 3988 ?   Rs   Jul01 0:00  sshd: root@pts/0
root   11944 0.0  0.0 18164 2060 pts/0 Ss   Jul01 0:00  -bash
root   12552 0.0  0.0 40808 1788 pts/0 S   Jul01 0:00  sudo -i
root   12553 0.0  0.0 18160 2088 pts/0 S   Jul01 0:00  -bash
postfix 13953 0.0  0.0 27360 1540 ?   S   00:59 0:00  pickup -l -t unix -u -c
root   17785 0.0  0.0 15520 1156 pts/0 R+   01:10 0:00  ps -aux
www-data 32098 0.0  0.1 415784 2948 ?   Sl   Jun30 0:26  /usr/sbin/apache2 -k start

Bagi melihat proses dan hubungan dengan proses lain, arahan “ps -aufx” boleh digunakan:

ps -aufx

Output:

ps-aufx

 

 

Dalam output di atas, kita boleh melihat proses-proses yang berkaitan.  Contohnya, pada proses ID (PID) 488, program sshd sedang berjalan di mana proses yang berkaitan termasuklah sesi SSH (PID 11933), bash shell (PID 11944), sudo (PID 12552), bash (PID 12553) dan arahan “ps” ini (PID 17899).

Parent proses in jika dimatikan, turut akan mematikan proses-proses di bawahnya.

Arahan “kill”

Arahan “kill” ini dengan mudah digunakan seperti berikut:

kill -9 <PID>

Contoh:

kill -9 12552

Option “-9” ini akan mematikan proses dan subproses di bawahnya.

Setelah kita “kill” lihat semula dengan arahan “ps -auxf“:

root 460  0.0 0.0 23608 916 ?   Ss Jun26 0:00 cron
root 488  0.0 0.1 61316 3052 ?   Ss Jun26 0:07 /usr/sbin/sshd -D
root 11933 0.0 0.1 90912 4020 ?   Ss Jul01 0:00 \_ sshd: root@pts/0
root 11944 0.0 0.0 18164 2060 pts/0 Ss Jul01 0:00   \_ -bash
root 17907 0.0 0.0 15516 1120 pts/0 R+ 01:49 0:00     \_ ps aufx

Perhatikan proses dengan PID 12552 dan PID 12553 telah dimatikan.

Bagi mematikan dan menghidupkan semula (restart) proses, arahan “ps -HUP <PID>” boleh digunakan.

Nota:

Arahan “kill” ini hanya boleh digunakan oleh tuan punya proses atau “root” sahaja.

Arahan “pgrep”

Arahan “pgrep” pula bertujuan untuk memaparkan PID sesuatu proses sahaja.  Contohnya:

pgrep apache2

Output:

717
32098

Kalau kita lihat contoh sebelum ini, output bagi ps -aufx bagi proses apache2:

root   717  0.0 0.1 71268 3112 ? Ss Jun26 0:09 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 32098 0.0 0.1 415784 2948 ? Sl Jun30 0:26 /usr/sbin/apache2 -k start

 

Arahan “top”

Arahan top pula digunakan untuk memaparkan proses yang sedang berjalan secara realtime.  Hanya jalankan arahan “top”:

 

 Arahan “htop”

Arahan ini pula tidak terdapat secara default dan perlu di pasang:

sudo apt-get install htop

Jalankan arahan “htop” melalui command line: